DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Jaarverslag 2016

Geplaatst op:
04-07-2017
Jaarverslag 2016 Waterweg Wonen

Het jaar 2016 was het eerste jaar van de periode, waarin ons bedrijfsplan 2016-2019 ‘Vlaardingen centraal: gebouwd op de toekomst’ van kracht is. In het jaarverslag laten we zien hoe wij ons inzetten voor de volgende ambities: ’Betaalbare sociale huurwoningen voor mensen die hierop zijn aangewezen’, ‘Vitale wijken en buurten’, ‘Vraaggestuurde resultaatgerichte dienstverlening’, ‘Toekomstbestendige organisatie’ en ‘Verduurzaming’. De koers van het vorige bedrijfsplan blijft op hoofdlijnen gehandhaafd, we kunnen zeggen dat wij op het juiste spoor zitten voor een gezonde toekomst. Dit valt terug te lezen in het jaarverslag 2016 en blijkt onder andere uit de uitkomsten van de Aedes-Benchmark (A-score) en het KWH-rapportcijfer (7,8).

Centraal staan betaalbare sociale huurwoningen voor mensen, die hierop aangewezen zijn
Wij bieden bij het verhuren van onze vrijgekomen woningen 98,8% (rijksnorm: 95%) van de huurtoeslaggerechtigde huishoudens een huurwoning met een huurprijs tot maximaal
€ 586/ € 628.

Voor de huisvesting van verblijfsgerechtigden is de taakstelling vergunninghouders/statushouders voor de gemeente Vlaardingen 182 personen. Waterweg Wonen huisvestte hiervan circa 75%. In 2016 zijn 201 mensen gehuisvest, dat zijn er 19 meer dan de taakstelling.

Centraal staan vitale wijken en buurten
Ook in 2016 werkten wij aan het Actieplan Wonen. In totaal renoveerde Waterweg Wonen 596 woningen in Holy-Zuidoost en de Westwijk. Wij leverden 90 eengezinswoningen op in de Babberspolder. We sloegen tevens de laatste eerste paal voor deze wijk, waarmee de herstructurering met grootschalige sloop en nieuwbouw  van Babberspolder zijn voltooiing nadert. Daarnaast hebben wij 146 woningen gesloopt, in Holy-Zuidoost 42 en in de Babberspolder 104.

We zetten ook meer in op leefbaarheidsinitiatieven, daarmee willen we meer betrokkenheid creëren van onze huurders in hun woon- en leefomgeving. Een voorbeeld hiervan is het project Nieuwe Buren, waarbij huurders als ambassadeurs van een complex een rol krijgen in het proces van de woningaanbieding. Maar ook initiatieven als een schoonmaakacties in complexen aan de Zwaluwlaan (On)Even en de Hoofstedenbuurt konden op onze steun rekenen. Het opknappen van een gemeenschappelijke hal aan de Rotterdamseweg verbeterende de leefbaarheid daar.

Centraal staan onze klanten
Waterweg Wonen is er voor haar klanten. Daarom vinden wij het belangrijk dat klanten tevreden zijn en onze dienstverlening goed is. Elk jaar onderzoeken wij dit met eigen enquêtes onder (vertrekkende) huurders, maar we laten ook een KWH-meting doen. Uit die onderzoeken blijkt onder andere dat 90% van onze klanten tevreden is over het betrekken van de woning en 89% tevreden over het uitvoeren van reparaties. 82% van de huurders geeft na 2 en 4 jaar huren aan dat ze tevreden zijn met de woonomgeving. Ook het digitale klantportaal mijn.waterwegwonen.nl wordt door de gebruikers als positief ervaren (92%).

Onze totaalscore van het KWH-onderzoek onder onze huurders is 7,8. Daarmee scoren we hoger dan in 2015 (7,6) en scoren wij landelijk hoog ten opzichte van vergelijkbare corporaties.

De Huurdersraad en bewonerscommissies zijn zeer betrokken bij onze organisatie. Er vindt regelmatig afstemming met hen plaatsen.

Centraal staat een toekomstbestendige organisatie
De jaren 2013-2018 staan bij Waterweg Wonen in het teken van vermogensherstel. Dit vermogensherstel is noodzakelijk om de herstructurering van de Westwijk, de noodzakelijke duurzaamheidsinvesteringen, de toekomstige vervangingsvraag en de verhuurdersheffing van het Rijk te kunnen betalen. Hiervoor brengen wij de omvang van de organisatie en de bedrijfslasten verder terug. Dit vindt geleidelijk plaats, waarbij het behoud van het niveau van dienstverlening voor onze huurders en woningzoekenden voorop staat. De afname van de bedrijfslasten hebben er onder andere toe geleid dat Waterweg Wonen opnieuw is ingedeeld in de A-categorie van de Aedes-Benchmark.

Marktwaarde
In het kader van de Woningwet moeten alle woningcorporaties vanaf 2016 de waarde van hun vastgoed bepalen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Daarmee kan het Rijk de corporaties beter met elkaar vergelijken. Voorheen bepaalden wij de waarde op basis van de bedrijfswaarde. De marktwaarde van sociale huurwoningen ligt hoger dan de bedrijfswaarde. Deze nieuwe vorm van waardering zorgt ook voor ons goede resultaat voor 2016 en daarmee lijkt het dus alsof wij in één klap meer geld in kas hebben. De werkelijkheid is dat verschillende methoden van waarderen betekent dat er aan het einde van de som een ander bedrag komt te staan, maar dat er feitelijk niks verandert aan de huizen. Als eigenaar hebben we niet ineens meer geld in onze portemonnee. Ons geld zit in de stenen van onze huizen.

Centraal staat duurzaamheid
Wij investeren extra in de verduurzaming van ons vastgoed. Zo nodig ook onrendabel. Bij nieuwbouw gaan we naar het ‘Nul op de Meter’-concept toe. Deze duurzame woningen zullen onder andere dankzij zeer hoge isolatiewaarden, een warmtepomp, triple glas en zonnepanelen energie opleveren. Dit alles met als doel een zo laag mogelijke energienota voor de toekomstige huurders.

In 2016 zijn 16 eengezinswoningen voorzien van zonnepanelen. Op de kopgevel van complex Zwaluwenlaan Even, die in juni is opgeleverd, zijn 90 zonnepanelen geplaatst.

Voor ons nieuwe kantoorpand aan de Van Hogendorplaan hebben wij het BREEAM-certificaat Very Good ontvangen. 

Klik hier voor het doorlezen van het complete jaarverslag
Klik hier om het complete jaarverslag te downloaden
Klik hier voor de samenvatting van het jaarverslag

OPMERKINGEN