DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Westwijk geselecteerd voor de ontwerpprijs Panorama Lokaal

Geplaatst op:
25-10-2019

Samen aan de slag om de Westwijk toekomstklaar te maken

De gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen en ontwikkelaar Synchroon zijn geselecteerd voor de ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal!
Gezamenlijk hebben ze een coalitie gevormd en de Westwijk aangemeld. De Westwijk is samen met zes andere wijken geselecteerd om mee te doen aan de ontwerpprijsvraag. Het doel van de prijsvraag is om woonwijken aan de stadsranden een positieve impuls te geven. Met Panorama Lokaal wil het College van Rijksadviseurs, ontwerp- en verbeeldingskracht inzetten om woonwijken uit de jaren 60, 70 en 80 klaar te maken voor de toekomst.

Over Panorama Lokaal
Het College van Rijksadviseurs wil met Panorama Lokaal een nieuwe impuls geven aan woonwijken aan de rand van stad en buitengebied, gebouwd in de jaren 60, 70 en 80. Heel herkenbare woonwijken, waar veel mensen zich thuis voelen, maar die ook toe zijn aan een flinke opknapbeurt. We streven naar energiezuinige, betaalbare woningen en klimaatbestendige wijken; niet alleen eengezinswoningen, maar ook woningen die geschikt zijn voor het groeiend aantal ouderen en kleine huishoudens. Het aangrenzende landschap willen we opnemen als onderdeel van de wijk. Een aantrekkelijke, groene omgeving om te verblijven, te spelen en te sporten maar die ook bijdraagt aan een gezonde biodiversiteit. Met de ontwerpprijsvraag krijgen de geselecteerde wijken ondersteuning van creatieve ontwerpteams.

Westwijk, Vlaardingen
De Westwijk in Vlaardingen werd ontworpen onder supervisie van Willem van Tijen. De structuur van de wijk biedt een sterke basis voor herstructurering. En dat is nodig, want de wijk, die ruim 5900 woningen telt, bestaat voor ruim de helft uit (kleine) sociale huurwoningen. Een deel van de huizen is toe aan vernieuwing of vervanging. Er is al volop aandacht voor ontwikkeling van de wijk en er liggen volop kansen. Ook door de ligging van de wijk, tegen het buitengebied Aalkeetpolder. “Door deel te nemen aan Panorama Lokaal kan de potentie van de Westwijk, in samenhang met het naastgelegen landschap, door het ontwerpteam verder onderzocht en verbeeld worden”, laat de lokale coalitie weten. “Deze aanpak kan leiden tot betere plannen. Het is niet ondenkbaar dat de uitkomsten van deze studie daarna ook daadwerkelijk in praktijk gebracht worden.”

Motivatie
Er wordt in Vlaardingen al gewerkt aan een integrale Gebiedsvisie Westwijk, die half 2020 wordt vastgesteld. In de gebiedsvisie staat welke doelstellingen gerealiseerd worden in de komende jaren, en welke middelen daarvoor nodig zijn. Onderzocht wordt hoe het landschap verweven met de (te vernieuwen) bebouwing kan leiden tot een veel interessantere en duurzamere woon- en leefomgeving. In de uitvraag van Panorama Lokaal herkent de coalitie de situatie waarin de Westwijk nu verkeert.

Samenwerking
Gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen en Synchroon hebben eerder succesvol samengewerkt om een andere Van Tijenwijk in Vlaardingen Oost (Babberspolder) te transformeren van éénzijdige sociale woningvoorraad naar een gemengd woonmilieu. Deze partijen hebben besloten om zich als coalitie in te schrijven voor Panorama Lokaal. Vierde partner is de Klankbordgroep Westwijk, al ruim 10 jaar actief en nauw betrokken bij de opstelling van de Gebiedsvisie en de planvorming.

Context
Samen met de gebiedsvisie wordt het Actieplan Wonen geactualiseerd. Daarin is de opgave vanuit de stadsregio opgenomen voor het bouwen van 5200 woningen, waarvan een groot deel in de Westwijk. Vanuit het Strategisch Voorraadbeleid van Waterweg Wonen komen de opgaven voor aanpak van de bestaande woningvoorraad.
De vernieuwing van de wijk vraagt om een andere woningmix, waarin ruimte is voor middel dure en dure huur- en koopwoningen. De huidige situatie aan de westzijde van de Westwijk is een harde scheiding tussen stad en landschap. Eigenaar van het landschap, buitengebied Aalkeetpolder, is Staatsbosbeheer, mede initiatiefnemer van de prijsvraag en ook betrokken bij deze locatie.
Door aanleg van de Blankenburgtunnel komt de Westwijk binnen de Ring van Rotterdam te liggen. Dit biedt kansen voor de Westwijk, maar vormt ook een bedreiging voor het open slagenlandschap tussen de Westwijk en de nieuwe tunnelverbinding.
Vanaf oktober 2019 heeft de Westwijk bovendien een eigen metrostation, met verbinding naar Rotterdam en naar Hoek van Holland (strand).