DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Integer ondernemen

Waterweg Wonen is lid van Aedes. Het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld aan de Governancecode Woningcorporaties. 

Governancecode
De Governancecode bevat regels voor goed bestuur en toezicht waaraan medewerkers van woningcorporaties zich houden in hun belangrijke maatschappelijke taak: zorgen voor goed, betaalbaar en veilig wonen voor huidige en toekomstige huurders in Nederland.

Doel
Bij Waterweg Wonen werken wij met KOMPASSIE samen aan woongeluk in Vlaardingen. We willen dat de bewoners van onze ruim 11.000 sociale huurwoningen zich geen zorgen hoeven te maken over wonen. Door te zorgen voor goede, betaalbare woningen. En mee te werken aan buurten waar iedereen er mag zijn en mensen - met al hun verschillen – prettig samenleven. Wij hebben extra oog voor hen die -om wat voor reden dan ook- meer tijdelijke ondersteuning nodig hebben.

Beloningsbeleid
De Raad van Commissarissen heeft tot taak het bezoldigingsbeleid van het bestuur en de Raad van Commissarissen vast te stellen. Bij het bepalen daarvan worden de geldende wettelijke kaders gevolgd. De beloning van bestuur is conform de normen uit de Wet Normering Topinkomens (WNT). De beloning van de Raad van Commissarissen is conform ‘Beroepsregel honorering commissarissen’. De bezoldigingsmaxima in de beroepsregel liggen lager dan in de WNT. Meer informatie over de bezoldiging is te vinden in het jaarverslag van Waterweg Wonen.

Bedrijfsplan
KOMPASSIE is het bedrijfsplan van Waterweg Wonen van 2020 - 2023. Bij Waterweg Wonen werken wij met KOMPASSIE samen aan woongeluk in Vlaardingen. We willen dat de bewoners van onze ruim 11.000 sociale huurwoningen zich geen zorgen hoeven te maken over wonen.

Activiteiten 
Waterweg Wonen is een woningcorporatie. Om onze missie te realiseren verhuren wij goede, betaalbare woningen in Vlaardingen en werken wij aan buurten waarin mensen met al hun verschillen prettig samenleven. Dat doen we vooral voor mensen met een lager inkomen of mensen met een bijzondere woonvraag.

RSIN
Het RSIN van Waterweg Wonen is 8030.46.145. 

Bestuur
Waterweg Wonen heeft een eenhoofdig bestuur:
Mw. ir. M.W.H. Kolsteeg, directeur-bestuurder.