Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Raad van Commissarissen van Waterweg Wonen

 De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden en heeft een toezichthoudende en adviserende functie.

35208 Bvv 200422 Rvc

Op de foto v.l.n.r: dhr D. Schrijer, mevr. E.L. Bal, mevr. S.L. Pikker, dhr. G. Kohsiek en mevr. M. Haddouti (afgetreden).

De Raad verricht haar werkzaamheden vanuit een grote betrokkenheid bij Vlaardingen en de regio. De leefbaarheid en de toekomst van Vlaardingen is de toetssteen voor het handelen. Daarbij past een hoog ambitieniveau van de organisatie. De Raad komt ten minste vier maal per jaar bijeen en zoveel vaker als de toezichthoudende en adviserende taak noodzakelijk maakt.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen:

Naam: Aftredend per:  

De heer drs. D. Schrijer
(voorzitter)

1 januari 2025 (herkiesbaar)

 

Mevrouw E.L. Bal RA 
(vicevoorzitter) 

1 januari 2028

 
Mevrouw drs. S.L. Pikker

1 april 2024 

 
De heer G. Kohsiek
1 januari 2026 (herkiesbaar)