Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Samenwerkingspartners Samen zorgen we voor Vlaardingen

Waterweg Wonen zorgt in nauwe samenwerking met bewoners en andere partners dat onze klanten plezierig wonen in Vlaardingen.

Onze belanghouders zijn organisaties die er belang bij hebben dat het goed gaat met ons en waar wij een diepgaande en langdurige relatie mee hebben opgebouwd of willen opbouwen. Wij hebben elkaar nodig voor het realiseren van ieders doelstellingen.

Invloed van de belanghouders:

  • Voor begrotingen en andere beleidsdocumenten vragen wij vroegtijdig aan onze belanghouders wat zij ervan vinden.
  • Wij leggen verantwoording af over de geleverde prestaties, via een dag van de verantwoording.

Wij gaan met groepen belanghouders de dialoog aan maar zullen op individuele basis via onder andere het maken van afspraken de relaties verder willen uitwerken.

Onze belanghouders zijn onder andere: Gemeente Vlaardingen, Collega-corporaties,
Zorg- en welzijnsinstellingen, Onderwijs en kinderopvang, Ondernemers.

stadhuis 4 Samenwerkingspartners

Gemeente Vlaardingen
Waterweg Wonen werkt nauw samen met de gemeente Vlaardingen. Met de gemeente zijn meerjarige prestatieafspraken op lokaal niveau gemaakt over te slopen en nieuw te bouwen woningen.

Ook in het kader van Actieplan Wonen werken we nauw samen met de gemeente. Vlaardingen moet weer een aantrekkelijke woonstad worden waar mensen kunnen kiezen uit een gevarieerd en kwalitatief goed woningaanbod. Voor het realiseren van het Actieplan Wonen is een grootschalige herstructurering gewenst waarbij verouderde wijken buiten het centrum geleidelijk worden omgevormd in wijken met meer eengezinswoningen. Diverse flats worden daar gesloopt en nieuwe woningen worden gebouwd.

Bij de handhaving van de orde en veiligheid werkt Waterweg Wonen nauw samen met de politie in Vlaardingen.
www.vlaardingen.nl

Collega-corporaties
Wij werken binnen de Maaskoepel samen met andere corporaties in de stadsregio. Binnen Maaskoepel verband overleggen wij over het ontwikkelen van lokaal en regionaal volkshuisvestingsbeleid, toegespitst op woonruimteverdeling en strategisch voorraadbeheer. www.maaskoepel.nl

Woningstichting Samenwerking
Met de andere Vlaardingse woningcorporatie Woningstichting Samenwerking vindt met name in de beleidsvorming en op operationeel niveau veel afstemming plaats.
www.samenwerking.nl

Zorg- en welzijnsinstellingen
Met de volgende zorg- en welzijnsinstellingen werken we samen:
Careyn
Frankelandgroep
Stichting Ipse de Bruggen
Stichting Philadelphia
ROGPlus
Seniorenwelzijn
Het Bureau Welzijnsprojecten
Middin 
Zonnehuisgroep Vlaardingen
Stichting Elckerlyc  

Onderwijs / kinderopvang
We werken ook samen met de volgende instellingen op het gebied van onderwijs en opvang:
Stichting Kinderopvang Vlaardingen
Stichting Meervoud
Stichting Interconfessioneel Katholiek Onderwijs
Stichting Wijzer
College VOS

Ondernemers
We werken ook samen met diverse ondernermers
Industriële Kring Vlaardingen