Invloed van de belanghouders
Wij gaan met groepen belanghouders de dialoog aan. Onze belanghouders zijn onder andere: gemeente Vlaardingen, collega-corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs en kinderopvang, ondernemers.

Prestatieafspraken
Gemeentes, woningcorporaties en hun huurdersorganisaties streven een gemeenschappelijk doel na: het zorg dragen voor voldoende en kwalitatief goede woningen in een prettige woon- en leefomgeving voor bewoners en woningzoekenden met een laag of bescheiden inkomen. Vanuit dit gemeenschappelijke doel hebben genoemde partijen met elkaar prestatieafspraken gemaakt.

Prestatieafspraken 2022 - 2024

Gemeente Vlaardingen
Waterweg Wonen werkt nauw samen met de gemeente Vlaardingen. Met de gemeente zijn meerjarige afspraken op lokaal niveau gemaakt over te slopen en nieuw te bouwen woningen. Deze afspraken staan in de Woonvisie voor Vlaardingen. Vlaardingen moet een woonstad zijn waar het prettig wonen is voor iedereen. Dat betekent dat we samen met de gemeente werken aan een woningvoorraad en een woonomgeving die voor elk wat wils biedt. Voor starters en doorstromers. Voor kopers en huurders. Voor oud en jong. Van goedkoop tot duur. Voor alleenstaanden en gezinnen.

Bij de handhaving van de orde en veiligheid werkt Waterweg Wonen nauw samen met de politie in Vlaardingen.

Collega-corporaties
Wij werken binnen Maaskoepel samen met andere corporaties in de stadsregio. Binnen Maaskoepelverband overleggen wij over het ontwikkelen van lokaal en regionaal volkshuisvestingsbeleid, toegespitst op woonruimteverdeling en strategisch voorraadbeheer. 

Woningstichting Samenwerking
Met de andere Vlaardingse woningcorporatie Woningstichting Samenwerking vindt met name in de beleidsvorming en op operationeel niveau veel afstemming plaats.

Zorg- en welzijnsinstellingen
Met de volgende zorg- en welzijnsinstellingen werken we samen:
Careyn
Frankelandgroep
Stichting Ipse de Bruggen
Stichting Philadelphia
ROGPlus
Seniorenwelzijn
Middin 
Zonnehuisgroep Vlaardingen
Stichting Elckerlyc  

Onderwijs en kinderopvang
We werken ook samen met de volgende instellingen op het gebied van onderwijs en opvang:
Un1iek Onderwijs en Opvang
Stichting Interconfessioneel Katholiek Onderwijs
Stichting Wijzer
College VOS

Ondernemers
We werken ook samen met diverse ondernemers:
Industriële Kring Vlaardingen