Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Terugkoop Koopgarantwoning Wilt u uw Koopgarantwoning verkopen? Hier leest u meer informatie hierover.

Als u eigenaar bent van een Koopgarantwoning komt er een moment dat u de woning wilt verkopen. U moet hem dan terugverkopen aan de corporatie of ontwikkelaar. De corporatie of ontwikkelaar is verplicht de woning van u terug te kopen. Soms is het ook mogelijk om Koopgarant tussentijds af te kopen en het volledig eigendom van uw woning te verkrijgen.

Terugkoopgarantie
Op een gegeven moment wilt u misschien uw Koopgarantwoning weer verkopen. Dan biedt u de woning te koop aan bij de corporatie. De corporatie garandeert dat zij in principe binnen 3 maanden de woning van u terugkoopt. U kunt de woning dus niet zelf verkopen aan een andere partij. De corporatie kan het terugkopen van uw Koopgarantwoning ook uitbesteden aan Op Maat of aan een makelaar.

Taxatie
Een onafhankelijk taxateur zal bij terugkoop uw woning taxeren. U kunt dan kiezen uit een lijstje met twee taxateurs dat is vastgesteld door de corporatie óf u wijst zelf een andere taxateur aan. Kiest u uit het lijstje van de corporatie een taxateur dan zijn de kosten voor rekening van rekening van de corporatie. Wanneer u zelf een andere taxateur aanwijst dan betaalt u de taxatiekosten. In alle gevallen moet de taxateur voldoen aan landelijke normen voor wat betreft onafhankelijkheid, kwaliteit en plaatselijke kennis. Indien u zelf een taxateur kiest, beoordeelt de corporatie of deze aan de genoemde normen voldoet en verstrekt Waterweg Wonen opdracht (en alle noodzakelijke gegevens). Wanneer u akkoord bent met de door de taxateur bepaalde marktwaarde, dan tekent u de terugkoopovereenkomst. Als u het niet eens bent met de taxatie kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. Ook de corporatie kan een beroep doen op de geschillenregeling.

Geschillenregeling
De geschillenregeling houdt in dat zowel u als de corporatie een taxateur kiest. Vervolgens wijzen deze 2 taxateurs een 3e taxateur aan. Met zijn drieën taxeren ze de woning en stellen gezamenlijk de marktwaarde vast. Deze waarde is bindend voor zowel u als de corporatie. Houd er wel rekening mee dat door het inroepen van de geschillenregeling de periode van 3 maanden verlengd wordt. Daarnaast kan de waarde hoger, maar ook lager uitvallen. De kosten van de 3 taxateurs komen voor de helft voor uw rekening en voor de helft voor de rekening van de corporatie.

Terugbetalen korting en delen waardeontwikkeling
Op het moment van terugverkoop aan de corporatie ontvangt u de oorspronkelijke koopsom plus of min een deel van de waardeontwikkeling. Hierdoor wordt de oorspronkelijk ontvangen prijsverlaging weer verrekend met de corporatie.

U deelt de waardeontwikkeling met de corporatie volgens een bij verkoop bepaald percentage dat door de overheid is vastgesteld. Dit percentage kunt u terug vinden in de koopovereenkomst die u tekent bij aankoop van uw woning. Het is gerelateerd aan het percentage van de prijsverlaging oftewel de ‘koperskorting’ en geldt zowel bij waardestijging- als bij waardedaling van de woning. In de tabel hieronder vindt u enkele voorbeelden van de verdeling van de waardeontwikkeling tussen u en de corporatie.

Koperskorting  Aandeel corporatie in waardeontwikkeling   Uw aandeel in de waardeontwikkeling
10% 15% 85%
15% 22,5% 77,5%
20% 30% 70%
25% 37,5% 62,5%

De verhouding tussen het percentage van de koperskorting en de waardeverdeling is vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze tabel geldt wanneer u nu een woning koopt met Koopgarant. In het verleden golden ook andere verhoudingen.

Bijvoorbeeld: indien u 20% koperskorting krijgt op de marktwaarde bij aankoop, is bij de terugverkoop 30% van de waardeverandering voor de corporatie en de overige 70% is voor u.

Belangrijk: De taxateur zal de waarde van uw woning taxeren met en zonder de door u aangebrachte voorzieningen, zoals een luxe keuken of badkamer. Het verschil is de waardevermeerdering als gevolg van uw verbeteringen en komt u voor de volle 100% toe! Dit deel telt dus niet mee in de verrekening van de waardeverandering. Houdt u er wel rekening mee dat de waarde vaak lager is dan wat de voorzieningen gekost hebben.

Rekenvoorbeelden Koopgarant  
Hieronder vindt u een viertal rekenvoorbeelden waarbij de prijsverlaging bij aankoop 20% bedraagt en het aandeel in de waardeontwikkeling 70% is. De regels over de bepaling van de verkoopprijs (uitgifteprijs) en de terugkoopprijs zijn opgenomen in de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen, de koopovereenkomst en de akte vestiging erfpacht. De prijsverlaging die u bij aankoop ontvangt wordt in deze contractstukken gedefinieerd als ‘koperskorting’.

Rekenvoorbeeld 1 Waardestijging zonder woningverbeteringen  
Marktwaarde bij aankoop 200.000
Koperskorting (20%) -/- 40.000
Koopprijs 160.000
Marktwaarde bij terugkoop  230.000
Waardeontwikkeling 30.000
Deel waardestijging(70%) voor eigenaar             21.000
Terugkoopprijs (160.000 + 21.000) 181.000

 

 

Rekenvoorbeeld 2 Waardestijging met woningverbeteringen  
Marktwaarde bij aankoop 200.000
Koperskorting (20%) -/- 40.000
Koopprijs 160.000
Marktwaarde bij terugkoop  240.000
Waarde-effect verbeteringen 10.000
Overige waardeontikkeling (240.000-/-200.000-/-10.000) 30.000
Deel waardestijging(70%) voor eigenaar             21.000
Terugkoopprijs (160.000 + 10.000 + 21.000) 191.000

 

 

 

 

 

Rekenvoorbeeld 3 Waardedaling zonder woningverbeteringen  
Marktwaarde bij aankoop 200.000
Koperskorting (20%) -/- 40.000
Koopprijs 160.000
Marktwaarde bij terugkoop  180.000
Waardeontikkeling -/- 20.000
Deel waardedaling(70%) voor eigenaar             -/- 14.000
Terugkoopprijs (160.000 -/- 14.000) 146.000

 

 

 

 

 

Rekenvoorbeeld 4 Waardedaling met woningverbeteringen  
Marktwaarde bij aankoop 200.000
Koperskorting (20%) -/- 40.000
Koopprijs 160.000
Marktwaarde bij terugkoop  190.000
Waarde-effect verbeteringen 10.000
Overige waardeontikkeling (190.000-/-200.000-/-10.000) -/- 20.000
Deel waardestijging(70%) voor eigenaar             -/- 14.000
Terugkoopprijs (160.000 + 10.000 -/- 14.000) 156.000

 

 

 

 

Koopgarantplaatje voor website