DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Jaarverslag 2017

Toekomstbestendig icoon_Duurzaamheid icoon_Rendement
Geplaatst op:
27-05-2018
Thema’s:
Toekomstbestendigde organisatie Wij staan voor duurzaamheid Wij staan voor rendement
Jaarverslag

Het jaar 2017 was het tweede jaar van de periode van ons bedrijfsplan 2016-2019 ‘Vlaardingen Centraal: gebouwd op de toekomst’. Halverwege het bedrijfsplan kunnen we constateren dat veel van onze voorgenomen resultaten zijn behaald. Onze klanten en belanghouders beoordeelden onze inspanningen positief. Daar zijn we trots op. Het motiveert ons ook om de verbinding met onze klanten en belanghouders te optimaliseren, zodat we met elkaar nieuwe uitdagingen aan kunnen gaan. Uitdagingen voor het behalen van onze bedrijfsdoelstellingen (bv. op het gebied van duurzaamheid en klanttevredenheid), maar ook voor het behalen van onze wettelijke opgaven (voldoende geschikt woningaanbod, diversiteit in woningaanbod).

Centraal staan betaalbare sociale huurwoningen voor mensen, die hierop aangewezen zijn
Wij bieden bij het verhuren van onze vrijgekomen woningen 99% (rijksnorm: 95%) van de huurtoeslaggerechtigde huishoudens een huurwoning met een huurprijs tot maximaal € 586/ € 628.

In de Aedes-benchmark scoorden we een A, het hoogst haalbare, op het prestatieveld ‘Onderhoud en verbetering’. Onze huurders gaven een 7,22 voor de kwaliteit van hun woning (landelijk gemiddelde vergelijkbare woningen: 6,66). Daarmee horen we voor onderhoud en verbetering bij de topcorporaties in Nederland.

Waterweg Wonen wil meer eengezinswoningen beschikbaar krijgen voor de doelgroep. Daarom stimuleren wij doorstroming van ouderen van eengezinswoningen of maisonnettes met tuin naar een appartement. Onze doorstroomcoaches begeleiden oudere huurders die deze verhuisbeweging willen maken.

Centraal staan vitale wijken en buurten
Ook in 2017 werkten wij samen met de gemeente, Woningstichting Samenwerking en de Huurdersraden aan het Actieplan Wonen. In totaal renoveerde Waterweg Wonen 195 woningen en leverde 7 nieuwbouwwoningen op. Daarnaast hebben wij 36 woningen gesloopt en 83 woningen verkocht.

We hebben in 2017 een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de realisatie van 46 appartementen (sporthallocatie) in het Centrumgebied.

We richten ons niet alleen op de fysieke kant van wonen. Ook leefbaarheidsinitiatieven vinden we belangrijk. De pilot sociale wijkmeesters in Westwijk is in 2017 geëvalueerd en besloten is hun inzet te continueren. De sociale wijkmeesters houden portiekgesprekken, die een hoge opkomst kennen. Ook ontwikkelen zij initiatieven, die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Denk hierbij aan informatiebijeenkomsten en het assisteren bij incasso-acties.

Centraal staan onze klanten
Waterweg Wonen is er voor haar klanten. Daarom vinden wij het belangrijk dat klanten tevreden zijn en onze dienstverlening goed is. Elk jaar onderzoeken wij dit met eigen enquêtes onder (vertrekkende) huurders, maar we laten ook een KWH-meting doen en doen mee aan de Aedes-benchmark. Uit die onderzoeken blijkt onder andere dat 93% van onze klanten tevreden is over het betrekken van de woning.

Klanten beoordelen onze digitale informatie op de website en in ons klantportaal mijn.waterwegwonen.nl met een 7,1. In 2017 hebben 3.485 huurders een account aangemaakt op het portaal.

Ook het telefonisch contact (7,1) en persoonlijk contact (6,5) met onze medewerkers wordt positief ervaren. Aandachtspunt voor verbetering zijn onze openingstijden en wachttijden aan de telefoon.

Op het prestatieveld ‘Huurdersoordeel’ scoorden wij een B bij de Aedes-benchmark. Tevreden huurders gaven aan dat reparaties goed, snel en vakkundig zijn uitgevoerd. Verbeterpunten zijn onder andere bereikbaarheid, weten waar je aan toe bent als huurder, oplevering woning en overdracht spullen.

De Huurdersraad en bewonerscommissies zijn zeer betrokken bij onze organisatie. Er vindt regelmatig afstemming met hen plaatsen en zij worden betrokken bij besluiten.

Centraal staat een toekomstbestendige organisatie
De jaren 2013-2018 staan bij Waterweg Wonen in het teken van vermogensherstel. Dit vermogensherstel is noodzakelijk om de herstructurering van de Westwijk, de noodzakelijke duurzaamheidsinvesteringen, de toekomstige vervangingsvraag en de verhuurdersheffing van het Rijk te kunnen betalen. Hiervoor brengen wij de omvang van de organisatie en de bedrijfslasten verder terug, waarbij het behoud van het niveau van dienstverlening voor onze huurders en woningzoekenden voorop staat. In 2017 zijn onze netto bedrijfslasten met 5% gedaald. De afname van de bedrijfslasten heeft er onder andere toe geleid dat Waterweg Wonen opnieuw is ingedeeld in de A-categorie van de Aedes-benchmark.

Centraal staat duurzaamheid
Wij investeren extra in de verduurzaming van ons vastgoed. Zo nodig ook onrendabel. Bij nieuwbouw passen we het ‘Nul op de Meter’-concept toe. Deze duurzame woningen leveren onder andere dankzij zeer hoge isolatiewaarden, een warmtepomp, triple glas en zonnepanelen energie op. Dit alles met als doel een zo laag mogelijke energienota voor de toekomstige huurders.

Bij 12 woningen aan de Soendalaan hebben we voor het eerst het ‘Nul-op-de-Meter’-concept toegepast bij bestaande bouw. Hier hebben we samen met de TNO, TU Delft, Itho Daalderop en BIK Bouw een pilot gedraaid. De pilot is gesubsidieerd door het Europees Programma Climate-KIC. We doen hiermee kennis op met het renoveren naar NOM-niveau in gestapelde bouw en dragen bij aan het landelijk en Europees ontwikkelen van Nul-op-de-Meterwoningen.

In 2017 werden 1.020 CV-ketels vervangen voor HR-ketels. Ook zijn er bij de complexen Koninginnelaan en Zwaluwenlaan Oneven houtsnipperketels (biomassa) in gebruik genomen. Aangezien de CO2 van deze snippers op korte termijn zouden zijn vrijgekomen door vertering is er sprake van CO2 neutrale energie. Vervoer en verwerking meegenomen is er sprake van minimaal 85% CO2 reductie.

Maatschappelijk Rendementsmodel
In ons jaarverslag is een Maatschappelijk Rendementmodel (MR-model) opgenomen. Hierin maken wij inzichtelijk hoeveel middelen (= input) zijn uitgegeven, welke maatschappelijke prestaties (= output) door ons zijn behaald en welke maatschappelijke effecten (= outcome) zich hebben voorgedaan.

Klik hier om het jaarverslag 2017 te downloaden.
Klik hier voor het doorlezen van het complete jaarverslag.
Klik hier voor de infographic.

jaarrekening
OPMERKINGEN